Hur Fårösunds Båtklubb, FBK, skall uppfylla Dataskyddsförordningen, GDPR (Gäller fom 2021-01-01.)

Allmänt
Det nya EU Direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), Dataskyddsförordningen, gäller fom 2018-05-25. Den omfattar regler för hur personuppgifter skall hanteras. Längst ner lämnas länkar till mer information om GDPR för den som är intresserad.

FBKs register
Från och med 2021-01-01 kommer all registrering att ske i Båtunionens BAS-K system. Det är ett komplett system för all administration inom en båtklubb: som hantering av medlemmar, brygg och vinter platser, köer, ekonomi som fakturering och uppföljning, utskick via mejl och sms mm.

Regler för registrering
Grunden är att all behandling av personuppgifter är förbjudet utom i de fall det uttryckligen är tillåtet.
Det är lagligen tillåtet om åtminstone ett av nedanstående villkor är uppfyllda:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part i.

…….. det finns ytterligare villkor som kan vara uppfyllda

Laglig rätt till registrering
Fårösunds Båtklubb behöver registrera vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla avtal med medlemmen om medlemskap och i förekommande fall avtal om båtplatsinnehav och för att kunna fakturera avgifter och ha kontakt med medlemmen. Vi behöver också vissa uppgifter för att kunna förse Seglarförbundet och Båtunionen med viss statistik om bland annat åldersfördelning.

Vad registreras?

FBK anser att vi behöver registrera följande medlemsuppgifter:
Förnamn
Efternamn
Födelsetid (åååå-mm-dd inte personnummer)
Postadress
Mejladress
Telefonnummer

För familjemedlemmar:
Förnamn
Efternamn
Födelsetid

Inhämtande av uppgifter
Fårösunds båtklubb inhämtar, via kassören, personuppgifterna i samband med att medlemskap sökes i klubben. Samtidigt inhämtas godkännande att personuppgifterna får registreras.

Godkännande av registrering
Medlemmen skall godkänna att FBK registrerar ovanstående personuppgifter. FBK kommer att anse att medlemmen har godkänt registrering av personuppgifter enligt ovan när medlemsavgift och eventuell båtplatsavgift inbetalats till FBK. Därvid gäller avtalet med medlemmen till nästa förnyelse av medlemskapet eller till medlemmen meddelar att medlemskapet (avtalet) skall upphöra.

Några övriga villkor

 • Medlemmen har på begäran rätt att få ett utdrag från BAS-K
  registret.
 • FBK rättar omgående eventuella fel i registret på begäran av
  medlemmen.
 • Medlemmen kommer att omedelbart raderas från BAS-K registret vid
  utträde ur klubben.
 • Personuppgifter används endast internt av FBK och lämnas inte
  vidare till tredje person.
 • FBK publicerar inga personuppgifter på internetsidan förutom en
  båtplatsfördelning med namn och telefonnummer.
 • Skulle av någon anledning personuppgifter läcka ut till obehörig så kommer medlemmen omedelbart att meddelas om det.

OBS! Det är medlemmens ansvar att meddela föreningen om personuppgifterna ändras!

På uppdrag av styrelsen
Fårösund 2021-01-01

Valter Möllerström /kassör

Ladda ner en pdf version

Länkar:
https://batunionen.se/foreberedelser-nya-dataskyddslagen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/